Tytuł rzeczoznawcy

Tytuł rzeczoznawcy majątkowego podlega ochronie prawnej, głównie dlatego, że tego typu zawód uregulowany jest ustawowo w dokumencie z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami. Na podstawie zdobytych uprawnień rzeczoznawca majątkowy uzyskuje wyłączne prawo do ustalania wartości nieruchomości, gruntów rolnych, działek pod zabudowę, terenów zielonych oraz maszyn i urządzeń, które są nierozerwalnie połączone z określonym obiektem. 

Swoją wycenę zamyka każdorazowo w operacie szacunkowym, który stanowi jego indywidualną opinię na temat wycenianego obiektu, może także sporządzać ekspertyzy i opracowania, które dotyczą rynku nieruchomości oraz doradztwa w jego zakresie, efektywności inwestowania w rozwój określonej nieruchomości, skutków finansowych zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości oraz sporządzania szacowania wartości mienia na potrzeby indywidualnego inwestora.

Zanim jednak rzeczoznawca majątkowy będzie mógł dokonywać wycen i opinii, musi uzyskać wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców prowadzonych przez właściwe ministerstwo do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, który uzyskuje się po zdaniu egzaminu państwowego oraz odbyciu co najmniej rocznej praktyki zawodowej. Poza licznymi przywilejami jakie posiada z racji wykonywanego zawodu, posiada także określone obowiązki, z których najczęściej nie może zrezygnować – takim obowiązkiem jest między innymi stawianie się w sądzie w roli biegłego sądowego oraz wydawanie bezstronnych opinii pod groźbą kary grzywny lub nawet ograniczenia wolności. 

Ze względu na to, że wszelkie dokumenty, które docierają do rzeczoznawcy są dokumentami o wysokim stopniu tajności, rzeczoznawca majątkowy posiada obowiązek utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji, które zdobywa na temat konkretnych osób oraz wartości ich mienia. Konieczność zachowania bezstronności jest tutaj podstawowym elementem odróżniającym rzeczoznawcę od pośrednika nieruchomości lub doradcy, którzy mają działać przede wszystkim na korzyść swojego klienta.