Branża nieruchomości

Ze względu na to, że branża nieruchomości nieustannie się rozwija, zmiany można dostrzec także w kontekście pracy rzeczoznawców, w biurach których pojawiają się już nie tylko określone instytucje, ale także osoby prywatne stojące przed koniecznością pozyskania wiarygodnych poświadczeń odnośnie wartości posiadanych przez siebie majątków. Podstawowym obowiązkiem, który posiada rzeczoznawca nieruchomości jest działanie zgodnie z zasadami prawa. Ze względu na to, że ma status urzędnika państwowego i posługuje się państwową pieczęcią imienną, nie może działać na szkodę Skarbu Państwa. Tego typu postępowanie przekłada się także na obowiązek drugi, czyli działanie w sposób bezstronny i niezależny. Gdyby zdarzyła się sytuacja, w której rzeczoznawca mógłby być uwikłany w jakiekolwiek spory pomiędzy poszczególnymi stronami transakcyjnymi, ma on prawo odmówienia sporządzenia wyceny pod groźbą grzywny lub nawet ograniczenia wolności.

 

Szacowania wartości odmawia się także wtedy, kiedy zleceniodawca wywiera jakikolwiek nacisk na rzeczoznawcę lub kiedy jest on powiązany biznesowo lub rodzinnie w transakcję. 

Obok oczywistych obowiązków, do których zaliczyć można także konieczność stawiania się na wezwanie sądu w roli biegłego sądowego, rzeczoznawca nieruchomości posiada także szereg przywilejów, takich jak chociażby dostęp do wszystkich dokumentów niezbędnych do wiarygodnego szacowania wartości mienia, a także sporządzanie na ich podstawie wiarygodnych odpisów. Jednocześnie rzeczoznawca może samodzielnie wybierać sposób, czyli metodę i technikę szacowania, odpowiednią do charakteru nieruchomości. Obok najważniejszych przepisów prawnych, nad wiarygodnością wszelkiego typu działań czuwa kodeks etyki zawodowej, głównie dlatego, że zawód rzeczoznawcy jest zawodem zaufania publicznego, przez co ma on obowiązek utrzymywania poufności danych. 

Ze względu na to, że operat szacunkowy musi być sporządzony w sposób precyzyjny i rzetelny, rzeczoznawca ma prawo odmówić działania, jeżeli uzna, że jego wiedza czy kompetencje są niewystarczające w określonych czynnościach.